Хэрэгжүүлж буй төслүүд

  • Байгаль орчны шударга байдал ба эмэгтэйчүүдийн эрх (GAGGA) 2016-2020

Жилийн тайлангууд

  • Хүний эрх хамгаалагчийг таниулан хамгаалах

Хэрэгжүүлсэн төслүүд

  • 2018-2019 – Малчдад хуулийн зөвлөлгөө үзүүлэх нь
  • 2017-2019 – Малчдад техникийн туслалцаа үзүүлэх нь
  • 2016-2018 – Иргэд цацраг идэвхтийг хянах сургалт
  • 2015-2016 – Орон нутагт ОУСБ-ын гомдлыг механизмын сургагч багш сургах
  • 2013-2014 – Гомдол гаргагчдыг дэмжих нь: малчдын хэлцэл хийх чадавхыг хөгжүүлэх
  • 2012- 2013 – Оюу Толгойн БОНБҮ-ний хэлэлцүүлэгт оролцох чадавх бэхжүүлэх
  • 2011-2012 – Олон улсын санхүүгийн корпораацийн гомдлын механизмыг хэрэглэх чадавх бэхжүүлэх сургалт
  • Орон нутгийн иргэдийн дунд хийсэн үнэлгээ, Цээл сум, Говь-Алтай аймаг 2014