Хөгжлийн хөтөлбөр, бодлогын сөрөг нөлөөллийг шийдвэрлэхийн төлөө ажиллаж буй олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллагад туслах зорилгоор гарын авлага, материалын нөөцийг санал болгож байна.

Бид эдгээр бүлгүүдэд мэдээлэл түгээх, чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа, босоо хэвтээ түншлэл байгуулах, төсөл, бодлогын хяналт, нөлөөллийн ажилд дэмжлэг үзүүлдэг.

Бид хөгжлийн төслийн нөлөөлөлд өртсөн талаархи санал, гомдол гаргахыг хүссэн олон нийт, орон нутгийн бүлгүүдэд байнга дэмжлэг үзүүлдэг бөгөөд одоогоор Европ, Африк, Ази, Хойд Америкт байрладаг олон улсын түнш байгууллагуудтайгаа хамтран ажилладаг.

Гарын авлага

Зааварчилгаа ба стандарт

Асуулт хариулт

ОУ-с гаргасан материал

OT Esia review

Tailings Issues