Шүүхийн бус гомдол барагдуулах механизм ашиглан хохирогчдыг хамгаалах