“Татвар зувчуулалт: Олборлох салбарын татварын шинэчлэл” ОУТББ, дотоод ТББ-уудын зөвлөлдөх уулзалт (2019)”

“Хүний эрхийн хамгаалагчдыг хуулиар хамгаалах нь” зөвлөлдөх уулзалт (2019)

Хүний эрхийн хамгаалагчдын зөвлөлдөх уузалт (2019)

“Эмэгтэйчүүдийн нүдээр“ Үндэсний чуулган (2019)

GAGGA (Ногоон ба Жендерийн Нөлөөллийн Глобал Альянс) хөтөлбөр: түнш бүлгүүдийн анхдугаар уулзалт (2019)

GAGGA (Ногоон ба Жендерийн Нөлөөллийн Глобал Альянс) хөтөлбөр: НЭГ ЗОРИЛГО – НЭГ ДУУ ХООЛОЙ туршлага солилцох уулзалт (2019)

GAGGA (Ногоон ба Жендерийн Нөлөөллийн Глобал Альянс) хөтөлбөр: хохирогчдын эрхийг сэргээх зөвлөлдөх уулзалт (2019)

GAGGA (Ногоон ба Жендерийн Нөлөөллийн Глобал Альянс) хөтөлбөр: хамтрагч бүлгүүдийн анхны уулзалт (2019)

AirBeam сургалт (2018)

GAGGA (Ногоон ба Жендерийн Нөлөөллийн Глобал Альянс) хөтөлбөр: сургалт (2018)

Цацраг хэмжих, баримтжуулах ба цацрагаас хамгаалах сургалт (2017)

GAGGA (Ногоон ба Жендерийн Нөлөөллийн Глобал Альянс) хөтөлбөр: сургалт (2017-2)

GAGGA (Ногоон ба Жендерийн Нөлөөллийн Глобал Альянс) хөтөлбөр: сургалт (2017)

Цацраг хэмжих, баримтжуулах ба цацрагаас хамгаалах сургалт (2016)

GAGGA (Ногоон ба Жендерийн Нөлөөллийн Глобал Альянс) хөтөлбөр: сургалт (2016)

Ханбогд сумын сургалт (2011)

Дорноговийн Хатанбулаг, Өмнөговийн Ханбогд, Баян Овоо, Манлай, Цогтцэций сумдад хийсэн Хүний Эрхийн анхны сургалт (2011)