НҮБ-ын ХЭЗ-ийн UPR-ын Секретариатад гаргасан уриалга

НҮБ-ын ХЭЗ-ийн UPR-ын Секретариатад гаргасан уриалга

АНУ-ын Хүний эрхийн сүлжээний уриалгаар олон улсын иргэний нийгмийн хүний эрхийн 87 байгууллагуудаас НҮБ-ын ХЭЗ-ийн UPR-ын Ажлын хэсгийн ээлжит 36-р хэлэлцүүлэгт орох орнуудын иргэний байгууллагуудаас Ажлын хэсэгт хүргүүлсэн тайлангуудад КОВИД-ын үеийн хүний эрхийн нөхцөл байдлын талаар нэмэлт мэдээлэл өгөхийг зөвшөөрөхийг UPR-ын Секретаритад уриалсан байна. UPR (Хүний эрхийн төлөвл байдлын ээлчит хэлэлцүүлэг)-ын 36-р хэлэлцүүлгээр Монгол Улс орох бөгөөд 10-р сард хүргүүлсэн тайландаа КОВИД-ын үеийн хүний эрхийн байдлын талаарх нэмэлт мэдээлэл өгөх нь зүйтэй гэж Хүний эрхийн фоүрум үзэж энэхүү уриалгыг дэмжсэн болно.    

Хэрэв Секретариатаас нэмэлт мээдээлэл авахыг зөвшөөрвөл тайлан хүргүүлсэн бүлгүүд КОВИД-19-ийн үеийн хүний эрхийн байдлыг баримтжуулан нэмэлт мэдээлэл хүргүүлэхэд бэлтгэн ажиллах болно.

minewjle_ot

Website: